top of page

Statute

PEMBROKE ATHLETA ATHLETICS & TRIATHLON – STATUTE

01. ISEM

It-Taqsima hija magħrufa bl-isem ta’ Pembroke Athleta Athletics & Triathlon Ma’ dan l-isem, jew parti minnu, jista’ jiġi inkorporat minn żmien għal żmien l-istem ta’xi sponsor.

 

02. INDIRIZZ

L-indirizz uffiċjali tat-Taqsima huwa dak tal-post fejn ikollu l-kwartieri tiegħu l-Klabb ta’ Pembroke Athleta Sports Club, Triq W. Harding, Pembroke.

 

03. AFFILJAZZJONI

It-Taqsima hija affiljata mal-Klabb ta’ Pembroke Athleta Sports Club, mal-Malta Amateur Athletic Association (MAAA) u mal-Malta Triathlon Association (MTA)

 

04. GĦANIJIET

i. It-Taqsima għandha tinkoraġġixxi, iġġib ‘il quddiem u tiżviluppa l-atletika u triathlon fil-gżejjer Maltin;

ii. torganizza attivitajiet ta’ natura soċjali u/jew kulturali li permezz tagħhom teduka lill-atleti u tibnilhom karattru sod u dixxiplinat;

iii. torganizza attivitajiet ta’ l-atletika u tieħu sehem f’attivitajiet oħra organizzati mill-MAAA u mill-MTA, minn clubs jew minn entitajiet ohra, sakemm dawn l-attivitajiet ma jkunux organizzati minn partit politiku jew minn korp ta’ natura politika;

iv. tipprovdi skemi ta’ ghajnunha u torganizza seminars jew attivitajiet simili li jkabbar l-interess tal-Maltin fl-atletika u fit-triathlon ;

v. tħajjar lill-atleti tagħha biex jieħdu sehem f’kompetizzjonijiet barra minn Malta;

vi. tagħmel dak kollu possibbli biex jintlaħqu l-għanijiet hawn fuq espressi.

vii. L-organizzazjoni hija voluntarja, awtonoma u li ma taghmilx profit kif definit fl-Att dwar Organizzazjonijiet Voluntarji (Kap 492 tal-ligijiet ta Malta).

 

05. SĦUBIJA

i. Is-Sħubija fit-Taqsima hija miftuħa għal dawk kollha minn ħames snin ‘il fuq, irrispettivament mill-post ta’ l-abitazzjoni tagħhom.

 ii. a) Il-ħlas tas-shubija jagħti d-dritt lill-membru għall-użu tal-faċilitajiet kollha li jipprovdi l-Klabb ta’ Pembroke Athleta Sports Club.

 b) Hlas ta’ registrazzjoni ghal avvenimenti organizzati mill-MTA ikun responsabbilta`ta’ l-atleta.

 iii. Ma’ jkunx hemm hlas iehor li wahdu jkopri l-iSport tat-Triathlon sakemm ma jigix stabbilit xort’ohra f’Laqgha Generali Straordinarja msejha ghal dan il-ghan.

iv. (a) Il-hlas tas-shubija huwa validu ghal sena li tibda fl-1 ta’ Settembru u tispicca fil-31 ta’ Awissu ta’ sena wara. Il-hlas isir bil-quddiem. Il-kumitat sezzjoni Atletika jirriserva d-dritt li minn zmien ghal zmien jintroduci xi hlasijiet ta’ coaching fees skond ic-cirkostanzi.

v. (a) Il-Kumitat tat-tmexxija tat-Taqsima għandu jissospendi jew itemm mis-sħubija ta’ membru jekk jidhirlu li l-membru ma jkunx ġab ruħu tajjeb jew ikun b’xi mod mar kontra l-provvedimenti ta’ dan l-Istatut jew ir-regolamenti tal-klabb.

(b) Tfal li għandhom il-ġenituri attivi f’kumitat ta’ klabb atletiku ieħor ma jistgħux jiġu aċċettati bħala membri tal-klabb ta’ Pembroke.

(ċ) Ġenitur jew tutur ta’ atleta li jkun reġistrat mal-klabb jista’ jiġi nominat għall-elezzjoni tal-kumitat u jista’ jkun elett.

(d) Membru li jkun avżat b’sospensjoni jew bi tkeċċija mit-Taqsima jista’ jappella kontra d-deċiżjoni tas-sospensjoni jew tat-tkeċċija.

(e) L-atleti huma fid-dover li jqabbdu membru tal-Kumitat ta’ Pembroke Athleta Athletics & Triathlon biex jirrappreżentahom jew jgħinhom fuq aspetti li jistgħu jkunu kontroversjali.

vi. Is-sħubija fit-Taqsima tintemm meta membru jonqos milli josserva l-obbligi tal-ħlas.

vii. Il-membri li ma jkunux għalqu tmintax-il sena fil-jum li fih issir Laqgħa Ġenerali ma jivvutawx f’dik il-Laqgħa. Dan japplika fil-każ tal-Laqgħa Ġenerali Annwali u fil-każ ukoll ta’ kull Laqgħa Ġenerali oħra.

viii. Il-membri li ma jkunux in regola fil-ħlas tas-sħubija meta ssir il-Laqgħa Ġenerali ma jivvutawx f’dik il-Laqgħa Ġenerali.

ix. Is-sezzjoni Pembroke Athleta Athletics & Triathlon mhix responsabbli għal xi telf u nuqqas ta’ ħwejjeġ personali, kwistjonijiet bejn il-membri u l-ġenituri, kif ukoll injuries li jsiru qabel, waqt u wara t-taħriġ tal-coaches, jew waqt il-kompetizzjoni.

 

06. TMEXXIJA

 

i. It-Taqsima titmexxa minn Kumitat magħmul minn President, Viċi-President, Segretarju, Kaxxier, Uffiċjal għar-Relazzjonijiet Pubbliċi u minn erba’ sa tmien membri, li wieħed minnhom ghandu d-dritt li jkun atleta ta’ 18-il sena jew aktar, innominat formalment fiz-zmien eligibbli kif ipprovdut fl-iStatut. Il-persuni li jokkupaw dawn il-karigi jingħażlu minn fost dawk eletti fil-Laqgħa Ġenerali Annwali. Il-ħatra ta’ dawn il-persuni hija għal perjodu ta’ sentejn li jibda mill-jum ta’ dik il-Laqgħa Ġenerali.

 

ii. Il-President għandu r-responsabbilta’ tat-tmexxija tat-Taqsima. Huwa jippresjedi f’kull laqgħa tal-Kumitat u f’kull laqgħa Ġenerali. F’każ li, f’xi laqgħa partikulari, il-President ma jkunx jista’ jagħmel dan, ir-responsabbilta’ tat-tmexxija tgħaddi f’idejn il-Viċi-President. F’kull laqgħa tal-Kumitat, il-President jista’ jeżerċita d-dritt li jagħti casting vote. Għandu wkoll jagħti casting vote f’Laqgħa Ġenerali f’każ li jkun hemm parita’ fl-għadd tal-voti fi tmiem ta’ votazzjoni li tqum il-ħtieġa tagħha b’konnessjoni ma’ xi punti li joħorġu mir-rapporti li jippreżentaw f’dik il-Laqgħa Ġenerali s-Segretarju u l-Kaxxier.

iii. Is-Segretarju huwa responsabbli għall-amministrazzjoni ġenerali tat-Taqsima u għall-korrispondenza kollha marbuta mat-Taqsima. Huwa jħejji l-aġenda tal-Laqgħat tal-Kumitat u ta’ kull Laqgħa Ġenerali u jirrekordja dak li jsir fil-laqgħat kollha. Is-Segretarju jista’ jiddelega lil xi membru ieħor tal-Kumitat biex jgħinu fix-xogħol tiegħu jew biex jagħmel xi xogħol f’loku. Is-Segretarju jmexxi kull sotto-kumitat li l-Kumitat jista’ jħoss il-ħtieġa li jaħtar. F’din il-kariga s-Segretarju jibqa’ jaqdi l-funzjonijiet kollha tiegħu sa dak il-ħin meta jinħatar Segretarju għal sena ġdida.

iv. Il-Kaxxier iżomm rendikont dettaljat tad-dħul u ta’ l-infieq kollu tat-Taqsima u jaġġorna lill-Kumitat dwar il-qagħda finanzjarja tat-Taqsima f’kull laqgħa tal-Kumitat. Il-Kaxxier huwa wieħed mill-firmatarji f’kull ftehim li jsir u li ghandu x’jaqsam ma dħul jew infieq ta’ flus u f’kull arranġament ta’ natura bankarja li jista’ jkun miftiehem. Bi tħejjija għal xi Laqgħa Ġenerali, il-Kaxxier jippreżenta lill-Kumitat rendikont dettaljat, debitament approvat mill-awdituri maħtura fl-aħħar Laqgħa Ġenerali, dwar it-transazzjonijiet finanzjarji kollha li jkunu saru mill-aħħar Laqgħa Ġenerali, u jippreżenta rendikont bħal dan lill-membri waqt il-Laqgħa Ġenerali. Il-Kaxxier jippresjiedi kull sotto-kumitat li jista’ jinħatar b’konnessjoni diretta mal-finanzi, iżda jista’ jiddelega lil membru ieħor tal-Kumitat biex jaqdi din il-funzjoni f’loku.

v. Ħadd ma jservi fil-Kumitat jekk ma jkunx ilu membru tat-Taqsima għal mill-inqas tnax-il xahar u/jew ghad ma jkunx għalaq tmintax-il sena fil-jum li fih tkun saret l-aħħar Laqgħa Ġenerali.

vi. Il-Kumitat, regolarment iffurmat, jiltaqa’ mill-inqas darba fix-xahar. Jekk xi membru mill-Kumitat elett jonqos milli jagħti raġuni valida ta’ l-assenza tiegħu għal tliet laqgħat konsekuttivi, il-membru jkollu jirriżenja mill-Kumitat u tiġi applikata r-Regola ta’ l-iStatut – Artiklu 06 (vii). L-ebda laqgħa ma tista’ ssir jekk ma jkunux preżenti għaliha mill-inqas ħamsa mid-disa’ persuni eletti.

vii. Kull deċiżjoni li tittieħed mill-Kumitat, ħlief meta decizzjoni tkun tinvolvi d-dixxiplina, ma tista’ b’ebda mod tkun kontestata.

viii. F’każ li tinħoloq xi vakanza fil-Kumitat, din timtela mill-persuna li fl-aħħar Laqgħa Ġenerali tkun kisbet l-akbar għadd ta’ voti wara l-persuni eletti. F’każ li żewġ persuni jew aktar jiksbu l-akbar għadd ta’ voti wara l-membri eletti, issir by-election biex jiġi determinat l-ordni tal-preferenza tal-votanti. F’każ li l-vakanza ma timtelhiex, il-Kumitat jinnomina persuna biex isservi fil-Kumitat sa dak iż-żmien li l-Kumitat jibqa’ jiffunzjona. Persuna bħal din għandha tkun in regola fil-ħlas tas-sħubija.

ix. Il-Kumitat jivverifika kull nomina li tista’ tiġi sottomessa minn persuni li jkunu jixtiequ jservu fil-Kumitat fis-sena ta’ wara. Il-Kumitat jista’ jiċħad kwalunkwe nomina f’każ li din ma tkunx konformi ma’ dak li jipprovdi dan l-iStatut.

x. Il-Kumitat jista’ jaħtar persuni biex iservu f’sotto-kumitati li jgħinu lill-Kumitat fix-xogħol tiegħu. Ħatra bħal din tista’ ssir għall-perjodu speċifikat mal-ħatra jew inkella għal żmien li jintemm fil-jum li fih issir il-Laqgħa Ġenerali Annwali. Minkejja dan, iżda, l-ebda sotto-kumitat ma jkompli jiffunzjona f’każ li, għal xi raġuni, il-Kumitat jirriżenja.

xi. Il-Kumitat, kemm jista’ jkun, għandu jaħtar sotto-kumitati biex jaħdmu f’dawn l-oqsma : il-promozzjoni ta’ l-atletika u tat-triathlon fl-iskejjel, ko-ordinaturi fit-tagħlim u t-taħriġ taz-zewg dixxiplini, sponsorizzazzjoni u marketing, l-organizzazzjoni ta’ attivitajiet soċjo-kulturali u sportivi, l-aspett tekniku ta’ dawn id-dixxiplini kif ukoll l-għaqda bejn l-atleti u l-persuni li jirrappreżentawhom.

 

07. FINANZI

It-Taqsima żżomm fond esklussivament tagħha li fih jinġabar l-introjtu kollu li tagħmel it-Taqsima.

 

08. APPELLI

 

i. Appell irid ikun akkumpanjat bi ħlas ta’ €25.

ii. Appell għandu jinstema’ quddiem Bord magħmul minn tliet rappreżentanti tal-Pembroke Athleta Athletics & Triathlon. Wieħed minn dawn il-membri għandu jinħatar bħala Chairman tal-Bord ta’ l-Appell.

iii. Il-Bord ta’ l-Appell jista’ jaħtar persuna biex tgħinu waqt is-smiegħ ta’ l-appell iżda din il-hatra ma jkollha l-ebda dritt ta’ vot fid-deċiżjoni ta’ l-appell.

iv. Id-deċiżjoni tal-Bord ta’ l-Appell tkun finali.

 

09. LAQGĦA ĠENERALI ANNWALI (LA)

 

i. Il-Laqgħa Ġenerali Annwali tat-Taqsima ssir f’xi jum bejn l-1 ta’ Settembru u l-31 ta’ Ottubru.

ii. Il-jum li fih issir il-Laqgħa Ġenerali Annwali jkun notifikat bil-miktub lill-membri kollha tat-Taqsima, irrispettivament jekk għandhomx id-dritt li jivvutaw jew le, mill-inqas erba’ ġimgħat qabel il-jum stabbilit.

iii. Kull sentejn is-Segretarju jagħmel sejħa għal nominazzjonijiet minn persuni li jkunu lesti jservu fuq il-Kumitat fis-sentejn ta’ wara. Sejħa bħal din issir mill-inqas erba’ ġimgħat qabel il-jum li fih tkun ser issir il-Laqgħa Ġenerali. Kull nominazzjoni għandha tkun iffirmata mill-persuna nominata, mill-persuna li tkun qiegħda tinnominaha u mill persuna li tkun qiegħda tissekonda n-nomina. Il-persuna nominata, dik li tinnominaha u dik li tissekonda n-nomina għandhom ikunu in regola fil-ħlas tas-sħubija. Nomina tkun aċċettata biss jekk tasal għand is-Segretarju għoxrin jum qabel id-data li fiha tkun ser issir il-Laqgħa Ġenerali. Is-Segretarju jgħarraf lill-membri bl-ismijiet tal-persuni kollha li ghalihom ikun ircieva nomina valida sa mhux aktar tard minn għaxart ijiem qabel id-data tal-Laqgħa Ġenerali Annwali. Il-lista tal-kontestanti tkun ikkomunikata lill-membri f’ordni alfabetiku.

 

iv. Kull sena s-Segretarju jistieden lill-membri biex iressqu mozzjonijiet għal tibdil fl-iStatut. Stedina bħal din issir mill-inqas erba’ ġimghat qabel il-jum li fih tkun ser issir il-Laqgħa Ġenerali. Kull mozzjoni għandha tkun iffirmata mill-persuna li tkun qiegħda tressaqha u minn persuna oħra. Iż-żewġ persuni għandhom ikunu in regola fil-ħlas tas-sħubija. L-ebda mozzjoni ma tkun aċċettata jekk tasal għand is-Segretarju aktar tard minn għoxrin jum qabel id-data li fiha tkun se ssir il-Laqgħa Ġenerali. Il-Kumitat jista’ jressaq huwa wkoll mozzjonijiet għal tibdil fl-iStatut. Kull mozzjoni li jkun fi ħsiebu jressaq il-Kumitat għandha tkun approvata minnu sa ħmistax-il jum qabel id-data li fiha tkun ser issir il-Laqgħa Ġenerali. Kull mozzjoni, sew jekk imressqa mill-Kumitat, sew jekk imressqa minn membru fit-Taqsima, tinġieb għall-attenzjoni tal-membri kollha sa mhux aktar tard minn għaxart ijiem qabel id-data li fiha tkun ser issir il-Laqgħa Ġenerali.

v. L-ebda bdil ma jseħħ fl-iStatut jekk ma jkunx approvat minn żewġ terzi tal-membri li jkunu preżenti fil-Laqgħa Ġenerali u li jkollhom id-dritt għall-vot.

vi. Il-Laqgħa Ġenerali ma tibdiex jekk ma jkunux preżenti għaliha mill-inqas żewġ terzi tal-membri tat-Taqsima. F’każ li l-persuni preżenti fil-ħin stabbilit għall-bidu tal-Laqgħa Ġenerali jkunu anqas minn daqshekk, il-Laqgħa Ġenerali tibda bil-membri preżenti nofs siegħa wara l-ħin stabbilit għall-bidu tal-Laqgħa.

vii. Fil-Laqgħa Ġenerali Annwali jkun trattat dan li ġej :

a. Indirizz mill-President,

b. Rendikont amministrattiv mis-Segretarju,

ċ. Rendikont finanzjarju mill-Kaxxier,

c. Kull mozzjoni li tista’ tkun tressqet għall-emendi fl-iStatut ,

d. Ħatra ta’ kummissjoni speċjali biex tmexxi l-elezzjoni għall-membri tal-Kumitat,

e. Elezzjoni tal-membri għall-Kumitat il-ġdid, u

f. Ħatra ta’ żewġ Awdituri li jkollhom il-fakulta’ li jeżaminaw il-Kotba tat-Taqsima u li jiċċertifikawhom bħala korretti.

 

Il-ħatra tal-kummissjoni speċjali biex tmexxi l-elezzjoni għall-membri tal-Kumitat il-ġdid hija fuq bażi bijennali.

viii. L-elezzjoni għall-membri tal-Kumitat issir b’votazzjoni sigrieta.

ix. F’każ li l-persuni nominati u aċċettati bħala tali jkunu anqas minn disgħa, il-persuni kollha nominati jitqiesu eletti, mingħajr il-ħtieġa ta’ votazzjoni. F’każ bħal dan, il-kummissjoni speċjali maħtura biex tmexxi l-elezzjoni tistieden lill-membri preżenti biex iressqu nominazzjonijiet dak il-ħin. Nominazzjonijiet bħal dawn għandhom ikunu proposti u sekondati minn persuni li jkunu in regola fil-ħlas tas-sħubija. Jekk, wara stedina bħal din, jibqgħu għadd ta’ postijiet battala fil-Kumitat, issir elezzjoni dak il-ħin biex ikunu eletti l-persuni skond l-għadd meħtieġ. F’każ li fit-tmiem ta’ votazzjoni bħal din, żewġ persuni jew aktar jiksbu l-ogħla għadd ta’ voti, issir by-election biex tkun determinata l-ordni tal-preferenzi tal-membri. Jekk in-nominazzjonijiet ikunu fl-istess għadd bħall-postijiet battala fil-Kumitat, jitqiesu eletti awtomatikament il-persuni kollha nominati. Jekk in-nominazzjonijiet ikunu anqas mill-għadd ta’ postijiet battala fil-Kumitat, jitqiesu eletti awtomatikament dawk il-persuni nominati. F’dan l-aħħar każ, il-Kumitat jinnomina huwa stess persuna jew persuni kemm ikun hemm bżonn biex jimtlew il-postijiet battala fi ħdanu.

x. Il-persuni eletti fil-Laqgħa Ġenerali Annwali jiltaqgħu sa mhux aktar tard minn ġimgħa mil-Laqgħa Ġenerali biex jitqassmu l-karigi għas-sentejn li ġejjin.

xi. Id-dritt li kull membru għandu li jivvota ma jistax jiġi trasferit lil terzi persuni.

xii. Sakemm ma jkun hemm xejn kuntrarju għall-provvedimenti ta’ dan l-iStatut, kwalunkwe nuqqas ta’ qbil li jista’ jqum f’Laqgħa Ġenerali jiġi deċiż b’maġġoranza sempliċi ta’ voti tal-membri preżenti.

 

10. LAQGĦAT ĠENERALI STRAORDINARJI

 

Il-Kumitat jista’ jsejjaħ Laqgħa Ġenerali Straordinarja fi kwalunkwe żmien tal-ħatra tiegħu għal kull raġuni li l-Kumitat iqis ġustifikata. Il-Kumitat jista’ wkoll isejjaħ Laqgħa Ġenerali Straordinarja jekk jintalab jagħmel hekk minn terz jew aktar tal-membri msieħba. Talba bħal din għandha tkun akkumpanjata minn spjegazzjoni li, fil-ħsieb ta’ min iressaq it-talba, tkun tiġġustifika l-laqgħa. F’Laqgħa Ġenerali Straordinarja jkun ittrattat biss is-suġġett li għalih tkun issejħet dik il-Laqgħa. Il-votazzjoni f’Laqgħa Ġenerali Straordinarja (LGS) issir fuq l-istess linji tal-Laqgħa Ġenerali Annwali.

 

11. XOLJIMENT TAT-TAQSIMA

F’każ li t-Taqsima ttemm l-attivita’ tagħha, il-patrimonju tagħha jgħaddi f’idejn il-Kumitat Ċentrali, Pembroke Athleta Sports Club, li għandu jħarsu għall-perjodu kollu sakemm it-Taqsima tkun xolta. Dan dejjem in-konformi mal-Ligi Dwar l-iSport.

bottom of page